Xây dựng Hồng Hà

Thông báo mời họp đại hội cổ đông bất thường năm 2017

Ngày đăng: 2017-11-09

Tải tài liệu tại đây: https://drive.google.com/file/d/1jg6tA4j0-XnFynRU9Wn26I9VPK_E3NqG/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1jg6tA4j0-XnFynRU9Wn26I9VPK_E3NqG/view?usp=sharing

XEM TÀI LIỆU