Xây dựng Hồng Hà

Tin tức

 

 

 

Thông báo sô 08/TB-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐBT 2024 (Lần 2)

Thông báo sô 08/TB-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐBT 2024 (Lần 2)

Cánh cửa lao động Hàn Quốc bị đóng sập

Cánh cửa lao động Hàn Quốc bị đóng sập

Chỉ còn hơn một tháng nữa là Bản ghi nhớ đặc biệt giữa Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc về Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc EPS (MOU) sẽ hết hiệu lực.
Công đoàn góp phần tăng năng suất lao động

Công đoàn góp phần tăng năng suất lao động

Các hoạt động của tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp giúp công nhân nâng cao năng suất lao động
Bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần

Bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần

Ngày 10/9/2013, tại Văn phòng Công ty vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng Hà, trước sự chứng kiến của đại diện Sở Tài chính, đại diện của Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tần đô thị - UDIC : Lễ bàn giao doanh nghiệp từ doanh nghiệp nhà nước Công ty
Thông báo của Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Thông báo của Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Thông báo của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc đăng ký công ty Đại chúng của công ty CP Vật liệu và Xuất nhập khẩu Hồng Hà
Báo cáo Tài chính năm 2016

Báo cáo Tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016
Thông báo mời họp đại hội cổ thường niên năm 2018

Thông báo mời họp đại hội cổ thường niên năm 2018

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đồng năm 2017

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đồng năm 2017

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đồng năm 2017
Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về sửa đổi điều lệ công ty

Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về sửa đổi điều lệ công ty

Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về sửa đổi điều lệ công ty
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017
Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về sửa đổi điều 4 điều lệ công ty

Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về sửa đổi điều 4 điều lệ công ty

Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về sửa đổi điều 4 điều lệ công ty
Thông báo mời họp đại hội cổ đông bất thường năm 2017

Thông báo mời họp đại hội cổ đông bất thường năm 2017

Thông báo mời họp đại hội cổ thường niên năm 2020

Thông báo mời họp đại hội cổ thường niên năm 2020

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022

Thông báo chốt danh sách cổ đông 2022

Thông báo chốt danh sách cổ đông 2022

Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ-2022 về việc Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ-2022 về việc Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đồng năm 2019

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đồng năm 2019

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020