Xây dựng Hồng Hà

Tin tức

 

 

 

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HĐQT MỚI 2022

BIÊN BẢN HỌP HĐQT MỚI 2022

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Thông báo mời họp đại hội cổ thường niên năm 2020

Thông báo mời họp đại hội cổ thường niên năm 2020

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020

Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐHCĐ 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐHCĐ 2022

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản theo nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-2021 ngày 21/5/2021của Hội đồng quản trị

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản theo nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-2021 ngày 21/5/2021của Hội đồng quản trị

Thông báo: Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4 ngày 15-4-2022.

Thông báo: Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4 ngày 15-4-2022.

Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 4, ngày 15-4-2022.
Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022

Thông báo chốt danh sách cổ đông 2022

Thông báo chốt danh sách cổ đông 2022

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP CỔ ĐÔNG 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP CỔ ĐÔNG 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐHCĐ 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐHCĐ 2022

BB HỌP BAN KIỂM SOÁT 2022

BB HỌP BAN KIỂM SOÁT 2022

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2022

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2022