Xây dựng Hồng Hà

Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về sửa đổi điều lệ công ty

Ngày đăng: 2017-07-02

Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về sửa đổi điều lệ công ty

https://drive.google.com/open?id=0B8o-tOVozgJZczlQaW5GbmliTDg

XEM TÀI LIỆU