Xây dựng Hồng Hà

Xí nghiệp thành viên

Xí nghiệp Sản xuất Vật liệu Phúc Tân

Xí nghiệp Sản xuất Vật liệu Phúc Tân

Xí nghiệp Sản xuất Vật liệu Phúc Tân.